La nostra escola
 
L’Entitat Titular de l’escola són les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes). És un centre d’Educació Infantil, Primària i Secundària, Concertat per la Generalitat de Catalunya, amb opció de continuïtat per a Batxillerat i Cicles Formatius, als Salesianas de Sarrià (centre adscrit).
 
Ens proposem ajudar les famílies a promoure: 
•    El desenvolupament de la personalitat dels/les alumnes.
•    La capacitat de ser protagonistes i responsables del propi procés educatiu.
•    L’adquisició d’hàbits pel desenvolupament intel·lectual, de tècniques de treball i de coneixements.
•    La capacitació en competències per afrontar els futurs reptes.
•    La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals de la persona.
•    La formació per a la convivència i el respecte a la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.
•    L’adopció d’actituds que afavoreixin la participació responsable en la vida social i cultural.
•    El compromís per a la construcció d’una societat en la que sigui possible la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
 
 
SOM UNA ESCOLA:
 
INNOVADORA: Formem part de la xarxa d'escoles Escola Nova 21.
- Donem als alumnes el protagonisme del seu procés d’aprenentatge amb metodologies actives com el treball per projectes, les intel·ligències múltiples, l'estimulació primerenca o l’aprenentatge cooperatiu.
- Treballem i avaluem per competències i desenvolupem el pensament crític, analític i creatiu.
- Ens formem i esforcem per actualitzar les nostres metodologies, materials i eines d’aprenentatge per fomentar el desenvolupament integral de l’alumnat i alimentar la qualitat i l’excel·lència.
 
INCLUSIVA:
- Acollim a tots en igualtat de condicions.
- Ens adaptem a la diversitat i a les necessitats dels nostres alumnes i les nostres estructures d’escola, organització, recursos i metodologies s’enfoquen a donar a tots les mateixes oportunitats i a que ningú se senti exclòs.
- Incorporem activament als pares al procés d’aprenentatge dels seus fills i a la vida l’escola.
- Estem plenament integrats en la societat actual, oberts i permanentment connectats amb les institucions externes amb les que col·laborem.
- Celebrem les festes cristianes i les tradicions catalanes.
 
MULTILINGÜE:
- Fem servir el català com a llengua vehicular, sempre respectant la diversitat lingüística de les famílies.
- Treballem l'anglès i el francès com a llengües estrangeres.
 
SALESIANA:
- Oferim i donem a conèixer de forma respectuosa la cultura religiosa i ens esforcem per transmetre els valors salesians: humanistes, solidaris, justos, pacífics i ecològics.
- Cultivem "l’ambient familiar" a partir del diàleg, la flexibilitat, l’esforç en el treball diari i el clima d’alegria i festa.
- Fem religió dins del currículum i reforcem el creixement personal amb educació emocional,  projectes d’interioritat i acompanyament actiu i preventiu.
 

 

 
 

Dosatic S.L. © 2021
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5